ProProduct Oy projektinhoitopalvelu

ProProduct Oy ydinosaaminen on teollisuuslaitostoimitusten projektinhoitopalvelu. Palvelun avulla varmistetaan projektin kannattavuus, aikataulu, laatu ja loppuasiakkaan asiakastyytyväisyys. Systemaattisella projektinhoitomenetelmällä minimoidaan projektin hukka ja virheet sekä varmistetaan projektin onnistuminen suunnitellusti. ProProduct Oy keskittyy erityisesti energialaitosten projektinhoitoon sisältäen kattila- ja biokaasulaitosten projektinhoitopalvelut. ProProduct Oy voi ottaa osaa myös sellu-, paperi- ja biojalostuslaitosten projektinhoitoon.


Projektinhoitopalvelun päävaiheet ovat:

  • Hankinta/myyntivaihe
  • Projektisopimus
  • Projektisuunnitelma
  • Suunnittelu
  • Hankinnat
  • Valmistus
  • Logistiikka
  • Rakentaminen ja asentaminen
  • Käyttöönotto ja koulutus
  • Projektin luovutus


Projektinhoitopalvelu laitostoimituksiin

ProProduct Oy toteuttaa laitostoimitusten projektinhoidon ammattitaidolla projektisopimuksen ja yrityksen vaatimusten mukaisesti.

Alla on kuvattu projektinhoidon vaiheet ja niiden keskeisin sisältö.

Projektisopimus
ProProduct Oy auttaa asiakkaitaan projektin myyntivaiheessa määrittämään projektin toimituslaajuuden ja  projektin toimitusehdot. Toimituslaajuus määrittää pitkälti laitostoimituksen kustannukset. Myyntivaiheessa toimittaja arvioi ja selvittää projektinhoidon, suunnittelun, komponenttien, valmistuksen, kuljetusten, asennuksen ja käyttöönoton kustannukset. Myyntivaiheessa arvioidaan ja sovitaan myös projektin pääaikataulu. Projektisopimus on projektinhoidon keskeinen asiakirja, joka määrittää projektin toimitussisällön. Projektisopimus tulee katselmoida huolella, kun projekti siirtyy projektiorganisaatioon toteutettavaksi. Projektin alkaessa järjestetään projektin aloituskokoukset asiakkaan kanssa ja sisäisesti.

Projektisuunnitelma ja projektin raportointi
ProProduct Oy auttaa asiakkaitaan systemaattisella projektisuunnittelulla ja -raportoinilla saavuttamaan projektin tavoitteet. Systemaattinen ja ajantasainen projektisuunnitelma on onnistuneen projektin keskeinen asiakirja. Projektisuunnitelma sisältää projektibudjetin, aikataulun, laatusuunnitelman, projektiorganisaation, yhteystietoluettelon, tiedot sovellettavista standardeista ja muun projekti- ja maakohtaisen informaation. Projektibudjettiin tarkennetaan myyntibudjetista saatuja kustannuksia. Projektibudjetti lukitaan projektin alkaessa ja projektin ennustetta ja toteumaa päivitetään säännöllisesti. Budjettiennustetta ja toteumaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan taloudellisessa raportoinnissa ja ennusteissa. Projektiin laaditaan pääaikataulun lisäksi tarkempi työaikataulu. Työaikataulun baseline lukitaan ja aikataulun toteumaa raportoidaan projektisopimuksen ja yrityksen raportointikäytännön mukaisesti. Aikataulun toteumalla voidaan arvioida projektin valmiusastetta. 
Projektin aitataulun ja budjetin toteutuma raportoidaan tyypillisesti viikoittain tai joka toinen viikko yhdessä projektin riskianalyysin kanssa. Projektin yhteystietoluettelo, organisaatio, kokous- ja raportointikäytännöt ovat tärkeitä projektin ajantasaisen tiedon jakamiseksi asiakkaalle ja sisäisesti projektiryhmässä.  

Suunnittelu
Projektisuunnittelulle on tärkeää saada oikeat ja ajantasaiset lähtötiedot perus- ja detaljisuunnitteluun. Projektiin tulee valita ammattitaitoiset sisäiset ja ulkoiset suunnitteluresurssit tarvittaviin osa-alueisiin. Suunnittelun osa-alueet ja työpaketit kuvataan työaikataulussa. Suunnittelun etenemistä seurataan säännöllisesti projektisopimuksen ja yrityksen käytännön mukaisesti. Sovellettavat standardit määräytyvät projektisopimuksessa. Suunnittelun edetessä järjestetään riittävä määrä katselmointeja ennen seuraavaan suunnitteluvaiheeseen tai hankintaan etenemistä. Katselmointien keskeinen tehtävä on havaita suunnitteluvirheet ja alentaa laatukustannuksia. Onnistuneen projektin kannalta erityisen tärkeää ovat päälaitteiden oikea mitoitus ja prosessin toimivuus. Yksityiskohtaisella suunnittelulla taataan tilojen oikea käyttö, huoltoa tarvitsevien kohteiden tavoitettavuus ja vaivaton asennettavuus. Suunnitteluaineiston toimitusaikataulu on määritelty projektisopimuksessa. Valmistuksen, hankintojen ja asennusten aikataulut määrittävät myös suunnitteluaineiston valmistumisen aikataulua. ProProduct Oy auttaa suunnittelua oikeiden lähtötietojen saamikseksi ja aikatauluttaa suunnittelun tehtävät projektin tarpeiden mukaisesti.

Hankinnat
Onnistuneilla hankinnoilla on oleellinen vaikutus projektin talouteen, laatuun ja sujuvuuteen.  Useimmissa laitostoimituksissa hankintojen osuus projektibudjetista on 70 - 85 %. Hankintabudjetti määräytyy projektibudjetissa. Budjettia edullisemmat hankinnat kasvattavat projektin varauksia ja projektin sietokyky yllätyksien varalle paranee. Hankinnoista laaditaan suunnitelma ja aikataulu. Osana hankintoja on tärkeää kartoittaa riittävä määrä toimittajakandinaatteja riittävän laadun ja kilpailutilanteen varmistamiseksi. Uudet toimittajat auditoidaan. Tarjouspyyntöjen toimitusrajat tulee olla selkeät. Tarjouspyyntöjen tekninen aineisto kuten tekniset erittelyt, massalistat ja piirustukset auttavat määrittämään tarjottavan työn laajuutta ja hintaa. Toimittajien tarjouslaskentaan ja tarjousten vertailuun tulee varata riittävästi aikaa. Hankintaneuvotteluissa vahvistetaan toimituslaajuus, varmistetaan toimittajan resurssit ja sovitaan toimituslaajuuden hinnoittelusta. Hankinnan riskejä hallitaan hankintasopimuksella. Hankintasopimuksen liitteinä on syytä olla yleiset tai yrityskohtaiset toimitusehdot, tekninen erittely, toimituslaajuuserittely, toimitusraportointi- ja dokumentaatioliitteet. ProProduct Oy auttaa hankintasuunnitelman laadinnassa, hankintaneuvotteluissa ja hankintasopimusten laadinnassa. ProProduct Oy avainhenkilöllä on vahvat näytöt projektien katteiden parantamisella kustannustehokkaiden hankintojen ansiosta.

Valmistus
Oma ja ulkopuolinen valmistus aikataulutetaan, valvotaan ja dokumentoidaan. Valmistajalta vaaditaan riittävä laadunvarmistus ja valvonta. Valmistuksen valvonnassa varmistetaan työn edistymä, aikataulu, käytettävien standardien ja laatujärjestelmien noudattaminen, valmistettavien tuotteiden määrä, mitat, tekniset ominaisuudet kuten materiaalien laatu, pintakäsittely, hitsauksen laatu ja tuotteen tekninen suorituskyky. Laadunvarmistuksessa noudatetaan soveltuvia standardeja ja tilaajan tarkastus- ja testaussuunnitelmaa. Soveltuvin osin käytetään kolmannen osapuolen tarkastajaa. Automaatiolle ja päälaitteille järjestetään FAT testaus. Valmistus on dokumentoitava sovellettavien standardien ja laatujärjestelmien sekä hankintasopimuksen vaatimusten mukaisesti. ProProduct Oy on laaja kokemus alihakintavalmistuksen johtamisesta, aikataulutuksesta ja edistymävalvonnasta Kiinan markkinoilla.

Logistiikka
ProProduct Oy auttaa laitostoimituksen logistiikan riskien arvioinnissa, aikataulun optimoinnissa ja kustannusten minimoinnissa. Suurien kappaleiden kuljetuksille tehdään reittitutkimus. Ulkomaan projekteissa tulee varmistaa paikallisten olosuhteiden ja lupakäytäntöjen vaikutus kuljetusaikatauluun. Ulkomaan erikoiskuljetuksiin sisältyy riskejä mm teiden kunnon, kuljetuslupien hakemisen ja viranomaissaattueiden suhteen. Projektin pääaikataulu saattaa rajata joissain tapauksissa merikuljetuksen vaihtoehdoista pois ja on käytettävä osin lentorahteja. Logistiikan aikataulu voidaan optimoida ja kuljetukset minimoida valitsemalla oikea kuljetusmenetelmä. Kuljetusmenetelmän valinta tulee tehdä ennen valmistuksen aloittamista, jotta pakkauskoot olisivat tiedossa.


Rakentaminen ja asentaminen
ProProduct Oy on kokemus kattila- ja biokaasulaitosten rakentamisesta maailman laajuisesti. Työmaan asennusvaiheeseen laaditaan aikataulu, työmaan aluesuunnitelma, laatu- ja turvallisuussuunnitelma sekä nimetään työmaapäällikkö. Työmaapäällikön alaisuudessa voi olla useita asennustyönjohtajia. Työmaalla tulee järjestää säännöllisiä kokouksia ajantasaisen ja turvallisen työn etenemisen varmistamiseksi. Työmaalla järjestetään säännöllisiä työturvallisuuskierroksia, poikkeamat raportoidaan ja varmistetaan asennusten turvalliset työskentelytavat. Työmaaolosuhteissa tulee olla riittävä valvonta, säännöllinen kommunikointi ja raportointi projektin johtoon sekä tarvittaessa yhteydet suunnitteluun poikkeamien korjaamiseksi. Painelaitteiden ja putkistojen tiiveys testataan painekokein kolmannen osapuolen valvonnassa.

Käyttöönotto ja koulutus
ProProduct Oy on kokemus kattila- ja biokaasulaitosten käyttöönotosta ja henkilöstön kouluttamisesta maailman laajuisesti. Käyttöönotto- ja koulutus aikataulutetaan ja varataan osaavat resurssit laitoksen mekaaniseen ja sähköautomaation käyttöönottoon. Ennen laitoksen tuotannollista käyttöä automation IO- ja SAT-testataan. Varoventtiilit ja turva-automaatio tarkastetaan kolmannen osapuolen toimesta. Koulutuksia varten laaditaan koulutusaineistot ja järjestetään käyttö- ja huoltokoulutukset laitoksen käyttöön, mekaaniseen sekä sähköautomaatio huoltoon. Käyttöönotto raportoidaan säännöllisesti.

Projektin luovutus
Projektin luovutuksen yhteydessä laitos katselmoidaan. Luovutuksen yhteydessä laaditaan luovutusasiakirjat kuten toimituksen hyväksyntäasiakirja, taloudelliset selvitykset ja puutelistat. Laitostoimittaja tekee loppuselvitykset tilaajan ja alihankkijoidensa kanssa. Normaalisti laitos siirtyy tilaajan omistukseen ja vastuulle luovutuksen yhteydessä sekä laitoksen takuuaika alkaa. Viimeistään laitoksen luovutuksessa käydään läpi mahdolliset toimittajan huoltosopimukseen liittyvät asiat kuten varaosat, etävalvonta, huoltopäivystys ja huollon kontaktihenkilöt. ProProduct Oy on kokemus laitostyömaan avainhenkilöstön kokoamisesta, rakentamisesta, käyttöönotosta ja koulutuksesta kattila- ja biokaasulaitos projekteihin. Kaikki laitokset on luovutettu asiakkaille ja laitokset operoivat menestyksellisesti