ProPlant projektinhoitopalvelu

ProPlant on teollisuuslaitostoimitusten projektinhoitopalvelu. Palvelun avulla varmistetaan projektin kannattavuus, aikataulu, laatu ja loppuasiakkaan asiakastyytyväisyys. Systemaattisella projektinhoitomenetelmällä minimoidaan projektin hukka ja virheet sekä varmistetaan projektin onnistuminen suunnitellusti. ProProduct Oy keskittyy erityisesti energialaitosten projektinhoitoon sisältäen kattila- ja biokaasulaitosten projektinhoitopalvelut. ProProduct Oy voi ottaa osaa myös sellu-, paperi- ja biojalostuslaitosten projektinhoitoon.


ProPlant projektinhoitopalvelun päävaiheet ovat:

  • Hankinta/myyntivaihe
  • Hankintasopimus
  • Projektisuunnitelma
  • Suunnittelu
  • Hankinnat
  • Valmistus
  • Logistiikka
  • Rakentaminen ja asentaminen
  • Käyttöönotto ja koulutus
  • Projektin luovutus


Projektinhoitopalvelu laitostoimituksiin

ProProduct Oy toteuttaa laitostoimitusten projektinhoidon ammattitaidolla hankintasopimuksen ja yrityksen vaatimusten mukaisesti.

Alla on kuvattu projektinhoidon vaiheet ja niiden keskeisin sisältö.

Hankintasopimus
Projektin hankintavaiheessa määritetään hankittava/myytävä teknologia ja toimituslaajuus. Toimituslaajuus määrittää pitkälti laitostoimituksen kustannukset. Hankintavaiheessa toimittaja arvioi ja selvittää projektinhoidon, suunnittelun, komponenttien, valmistuksen, kuljetusten, asennuksen ja käyttöönoton kustannukset. Hankintavaiheessa arvioidaan ja sovitaan myös projektin pääaikataulu. Hankintasopimus on projektinhoidon keskeinen asiakirja, joka määrittää projektin toimitussisällön. Hankintasopimus tulee katselmoida huolella, kun projekti siirtyy projektiorganisaatioon toteutettavaksi. Projektin alkaessa järjestetään projektin aloituskokoukset asiakkaan kanssa ja sisäisesti.

Projektisuunnitelma
Hyvä ja ajantasainen projektisuunnitelma on onnistuneen projektin keskeinen asiakirja. Projektisuunnitelma sisältää projektibudjetin, aikataulun, laatusuunnitelman, projektiorganisaation, yhteystietoluettelon, tiedot sovellettavista standardeista ja muun projekti- ja maakohtaisen informaation. Projektibudjettiin tarkennetaan myyntibudjetista saatuja kustannuksia. Projektibudjetti lukitaan projektin alkaessa ja projektin ennustetta ja toteumaa päivitetään säännöllisesti. Budjettiennustetta ja toteumaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan taloudellisessa raportoinnissa ja ennusteissa. Projektiin laaditaan pääaikataulun lisäksi tarkempi työaikataulu. Työaikataulun toteumaa raportoidaan hankintasopimuksen ja yrityksen raportointikäytännön mukaisesti. Aikataulun toteumalla voidaan arvioida projektin valmiusastetta. Projektin yhteystietoluettelo, organisaatio, kokous- ja raportointikäytännöt ovat tärkeitä projektin ajantasaisen tiedon jakamiseksi asiakkaalle ja sisäisesti projektiryhmässä.
 

Suunnittelu
Projektiin tulee valita ammattitaitoiset sisäiset ja ulkoiset suunnitteluresurssit tarvittaviin osa-alueisiin. Suunnittelun osa-alueet ja työpaketit kuvataan työaikataulussa. Suunnittelun etenemistä seurataan säännöllisesti hankintasopimuksen ja yrityksen käytännön mukaisesti. Sovellettavat standardit määräytyvät hankintasopimuksessa. Suunnittelun edetessä järjestetään riittävä määrä katselmointeja ennen seuraavaan suunnitteluvaiheeseen tai hankintaan etenemistä. Katselmointien keskeinen tehtävä on havaita suunnitteluvirheet ja alentaa laatukustannuksia. Onnistuneen projektin kannalta erityisen tärkeää ovat päälaitteiden oikea mitoitus ja prosessin toimivuus. Yksityiskohtaisella suunnittelulla taataan tilojen oikea käyttö, huoltoa tarvitsevien kohteiden tavoitettavuus ja vaivaton asennettavuus. Suunnitteluaineiston toimitusaikataulu on määritetty hankintasopimuksessa. Valmistuksen, hankintojen ja asennusten aikataulut määrittävät myös suunnitteluaineiston valmistumisen aikataulua.

Hankinnat
Onnistuneilla hankinnoilla on oleellinen vaikutus projektin talouteen, laatuun ja sujuvuuteen.  Useimmissa laitostoimituksissa hankintojen osuus projektibudjetista on 70 - 85 %. Hankintabudjetti määräytyy projektibudjetissa. Budjettia edullisemmat hankinnat kasvattavat projektin varauksia ja projektin sietokyky yllätyksien varalle paranee. Hankinnoista laaditaan suunnitelma ja aikataulu. Osana hankintoja on tärkeää kartoittaa riittävä määrä toimittajakandinaatteja riittävän laadun ja kilpailutilanteen varmistamiseksi. Uudet toimittajat auditoidaan. Tarjouspyyntöjen toimitusrajat tulee olla selkeät. Tarjouspyyntöjen tekninen aineisto kuten tekniset erittelyt, massalistat ja piirustukset auttavat määrittämään tarjottavan työn laajuutta ja hintaa. Toimittajien tarjouslaskentaan ja tarjousten vertailuun tulee varata riittävästi aikaa. Hankintaneuvotteluissa vahvistetaan toimituslaajuus, varmistetaan toimittajan resurssit ja sovitaan toimituslaajuuden hinnoittelusta. Hankinnan riskejä hallitaan hankintasopimuksella. Hankintasopimuksen liitteinä on syytä olla yleiset tai yrityskohtaiset toimitusehdot, tekninen erittely, toimituslaajuuserittely, toimitusraportointi- ja dokumentaatioliitteet.

Valmistus
Oma ja ulkopuolinen valmistus aikataulutetaan, valvotaan ja dokumentoidaan. Valmistajalta vaaditaan riittävä laadunvarmistus ja valvonta. Valmistuksen valvonnassa varmistetaan työn edistymä, aikataulu, käytettävien standardien ja laatujärjestelmien noudattaminen, valmistettavien tuotteiden määrä, mitat, tekniset ominaisuudet kuten materiaalien laatu, pintakäsittely, hitsauksen laatu ja tuotteen tekninen suorituskyky. Laadunvarmistuksessa noudatetaan soveltuvia standardeja ja tilaajan tarkastus- ja testaussuunnitelmaa. Soveltuvin osin käytetään kolmannen osapuolen tarkastajaa. Automaatiolle ja päälaitteille järjestetään FAT testaus. Valmistus on dokumentoitava sovellettavien standardien ja laatujärjestelmien sekä hankintasopimuksen vaatimusten mukaisesti. 

Logistiikka
Laitostoimituksissa suurien kappaleiden kuljetuksille tehdään reittitutkimus. Ulkomaan projekteissa tulee varmistaa paikallisten olosuhteiden ja lupakäytäntöjen vaikutus kuljetusaikatauluun. Ulkomaan erikoiskuljetuksiin sisältyy riskejä mm teiden kunnon, kuljetuslupien hakemisen ja viranomaissaattueiden suhteen. Projektin pääaikataulu saattaa rajata joissain tapauksissa merikuljetuksen vaihtoehdoista pois ja on käytettävä osin lentorahteja.

Rakentaminen ja asentaminen
Työmaan asennusvaiheeseen laaditaan aikataulu, työmaan aluesuunnitelma, laatu- ja turvallisuussuunnitelma sekä nimetään työmaapäällikkö. Työmaapäällikön alaisuudessa voi olla useita asennustyönjohtajia. Työmaalla tulee järjestää säännöllisiä kokouksia ajantasaisen ja turvallisen työn etenemisen varmistamiseksi. Työmaalla järjestetään säännöllisiä työturvallisuuskierroksia, poikkeamat raportoidaan ja varmistetaan asennusten turvalliset työskentelytavat. Työmaaolosuhteissa tulee olla riittävä valvonta, säännöllinen kommunikointi ja raportointi projektin johtoon sekä tarvittaessa yhteydet suunnitteluun poikkeamien korjaamiseksi.
Painelaitteiden ja putkistojen tiiveys testataan painekokein kolmannen osapuolen valvonnassa.

Käyttöönotto ja koulutus
Käyttöönotto- ja koulutus aikataulutetaan ja varataan osaavat resurssit laitoksen mekaaniseen ja sähköautomaation käyttöönottoon. Ennen laitoksen tuotannollista käyttöä automaatio SAT testataan. Varoventtiilit ja turva-automaatio tarkastetaan kolmannen osapuolen toimesta. Koulutuksia varten laaditaan koulutusaineistot ja järjestetään käyttö- ja huoltokoulutukset laitoksen käyttöön, mekaaniseen sekä sähköautomaatio huoltoon. Käyttöönotto raportoidaan säännöllisesti.

Projektin luovutus

Projektin luovutuksen yhteydessä laitos katselmoidaan. Luovutuksen yhteydessä laaditaan luovutusasiakirjat kuten toimituksen hyväksyntäasiakirja, taloudelliset selvitykset ja puutelistat. Laitostoimittaja tekee loppuselvitykset tilaajan ja alihankkijoidensa kanssa. Normaalisti laitos siirtyy tilaajan omistukseen ja vastuulle luovutuksen yhteydessä sekä laitoksen takuuaika alkaa. Viimeistään laitoksen luovutuksessa käydään läpi mahdolliset toimittajan huoltosopimukseen liittyvät asiat kuten varaosat, etävalvonta, huoltopäivystys ja huollon kontaktihenkilöt.