ProProduct tuotteistuspalvelu

ProProduct teollisuustuotteiden tuotteistuspalvelun avulla edetään tuoteideasta systemaattisesti tuotekehitykseen ja edelleen tuotteen vientiin markkinoille. Systemaattisella tuotteistuksella saadaan kaupallistettua ideasta valmis kannattava tuote markkinoille, kasvatetaan liikevaihtoa, parannetaan liiketoiminnan kannattavuutta sekä vältytään teknologiariskeiltä. ProProduct Oy erityisosaamista ovat prosessiteollisuuden analysaattorit ja mittalaitteet.


ProProduct Oy toteuttaa seuraavia teollisuustuotteiden tuotteistuspalveluja:

  • Asiakastarveselvitys
  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Teknologia- ja tuotekehitysprosessit
  • Tuote- ja teknologiaselvitykset
  • Tuotteen hinnoittelu- ja kateanalyysi
  • Tuotekehitysprojektien projektipäällikköpalvelu
  • Tuotetestaus
  • Markkinointi- ja myyntisuunnitelma


Tuotteistuspalvelu teollisuustuotteille

Asiakastarve
Ennen uuden tuotteen kehitystä selvitetään tuoteidean asiakastarve. Asiakastarveselvityksessä selvitetään kohdeasiakkailta keskeiset asiakkaiden tarpeet tuotteen hankkimiseksi kuten, minkä ongelman uusi tuote ratkaisee, mikä on tuotteen takaisinmaksuaika asiakkaalle, odotukset tuotteen käytettävyydelle ja huollolle sekä tuotteen elinkaaren kustannukset.


Liiketoimintasuunnitelma
Asiakastarveselvityksen jälkeen laaditaan tuotteelle asiakastarpeeseen perustuva liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma jakautuu kaupalliseen ja tekniseen osaan. Liiketoimintasuunnitelman kaupallisessa osassa valitaan kohdemarkkina- ja asiakkaat sekä kirjataan asiakkaiden asiakastarpeet. Liiketoimintasuunnitelmassa selvitetään kilpailutilanne sekä päätetään tavoiteltava markkinaosuus. Markkina-arvioon perustuen arvioidaan tuotteen menekki, lasketaan tuotteen kehityksen, valmistuksen ja myynnin kustannukset ja edelleen myyntikate. Kaupallisessa osassa määritetään tuotteen markkinointi- ja myyntisuunnitelma. 
Liiketoimintasuunnitelman teknisessä osassa selvitetään onko asiakastarpeen täyttämiseksi vaadittava teknologia olemassa ja liittyykö teknologiaan teknologiariskejä. Teknisessä arviossa määritetään tuotteen oman teknologian osuus ja ostettavat komponentit. Uusi tuote kuvataan osana yrityksen tuotevalikoimaa ja päivitetään tuote roadmap. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan tuotteistusprojektin keskeiset asiat kuten teknologian kehitys tai hankinta, tuotekehitysorganisaatio, tuotekehityksen rahoitus, tuotteen valmistus, logistiikka, toimituksen projektointi, asentaminen, käyttöönotto ja koulutus.

Teknologia- ja tuotekehitysprosessit
ProProduct Oy
auttaa yritystäsi luomaan systemaattiset teknologia- ja tuotekehitysprosessit. Prosessit määrittävät ja kuvaavat kuinka teknologia- ja tuotekehityksessä edetään. Teknologiakehitysprosessissa valitaan asiakastarpeen täyttävä teknologia, kehitetään tai hankitaan se ja varmistetaan pilot testausten kautta teknologian toimivuus. Tuotekehitysprosessissa pohjana on asiakastarve ja tuotteen liiketoimintasuunnitelma. Niihin pohjautuen laaditaan tuotekonsepti,  projektisuunnitelma ja tuotteen määrittely. Tuotteen määrittelyn jälkeen voidaan määritellä tarvittava suunnittelu ja hankittavat osiot. Suunnittelussa otetaan huomioon tuotteen käytettävyys, huollettavuus ja valmistettavuus sisältäen kunkin osa-alueen vaatiman dokumentaation. Suunnittelun jälkeen valmistetaan testituotteet, jotka testataan asiakasolosuhteissa. Tuotekehitysprojektissa suunnitellaan myös tuotteen julkistus, markkinointi- ja myynti. Teknologia- ja tuotekehitysprosesseissa oleellisia ovat katselmoinnit, joissa hyväksytään kehitettävä tuote seuraavaan vaiheeseen tai palautetaan tuote edelliseen vaiheeseen jatkokehitykseen.

Tuote- ja teknologiaselvitykset
ProProduct Oy
tekee prosessiteollisuuden tuote- ja teknologiaselvityksiä sekä tuoteperheen eli tuoteportfolion arviointeja. Tuotearviossa arvioidaan tuotteen hyvyys asiakastarpeen näkökulmasta, tuotteen ja yrityksen kilpailukyky kilpailijoihin verrattuna sekä tuotteen tekniset ominaisuudet ja tekninen elinkaari. Osana tuoteselvitystä laaditaan kilpailija-analyysi. Teknologiaselvityksessä arvioidaan teknologian kilpailukyky ja sen tekninen valmius tuotteistettavaksi tuotteeksi. Tuoteportfolion arvioinnissa arvioidaan tuoteperheen markkina-asema, tekninen elinkaari ja tuotteiden synergiset edut.

Tuotteen hinnoittelu- ja kateanalyysi
Hinnoittelu- ja kateanalyysissä selvitetään tuotteen ja liiketoiminnan kustannusrakenne ja hinnoittelu. Analyysissä huomioidaan koko liiketoiminnan kulut kuten tuotekehitys-, valmistus-, myynti-, laatu- ja yleiskulut. Prosessiteollisuuden laitetoimittajien eri tuotesegmenteissä tuotteen kulurakenteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Laitostoimitusten selvästi suurin kulurakenne ovat hankinnat ja laitostoimituksen kate on yleensä maltillinen. Korkean teknologian tuotteen myyntikate on korkea, mutta tuotekehityksen ja myynnin kulut ovat korkeita. Tuotteen hinnoittelussa on otettava huomioon tuotteen ja liiketoiminnan kulurakenne, kilpailutilanne ja tuotteen teknologian taso.

Projektipäällikköpalvelu
ProProduct Oy
tarjoaa yrityksellesi tuotteistukseen kokeneen projektipäällikkön. Käytettävissäsi on laaja kokemus ja näkemys prosessiteollisuuden tuotteiden kehityksestä, toimittamisesta ja myynnistä globaaleille asiakkaille. Tarvittaessa ProProduct Oy etsii projektiin suunnittelun ja valmistuksen yhteistyökumppanit yritysverkostostaan.

Tuotetestaus
ProProduct Oy
on kokemusta tuotteiden testauksesta ja käyttöönotoista pilot- ja tehdasolosuhteissa. Kehitettävä teknologia tai tuote testataan ensin pilot-mittakaavassa ja sen jälkeen lopulliset tuotteet testataan asiakasolosuhteissa todellisissa tuotteiden käyttöolosuhteissa.

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma
Tuotteen markkinointisuunnitelmassa luodaan tuotteen markkinaviesti, nimetään tuote, laaditaan markkinointimateriaalit ja päätetään markkinointikanavat. Tarvittaessa ProProduct Oy etsii tarvittavat yhteistyökumppanit markkinointimateriaalien tuottamiseen. Myyntisuunnitelmassa päätetään markkina-alue, myyntikanavat ja myyntihenkilöstö. Olennaista myyntikanavassa on päättää miltä osin myyntiä tekevät omat myyntihenkilöt ja minkä verran tarvitaan agentteja tai jälleenmyyjiä. Oman myyntikanavan perustaminen globaalisti on erittäin kallista. Teknisesti haastavien tuotteiden myynti vaatii siihen keskittyneet henkilöt, jotka tuntevat kyseisen segmentin asiakkaat, sovellukset ja tuotteet.